Undervisningsmiljøvurdering for Vejen Friskole, den 1. marts 2012.
Udarbejdet af skoleleder Lars Friis, souschef Nils Simonsen, arbejdsmiljørepræsentant Christina Kjær.
 
De fire faser, som tilsammen udgør UMV’en:
Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet
Fase 2: Beskrivelse af og vurdering af resultaterne fra kortlægningen
Fase 3: En handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet
Fase 4: Retningslinjer for opfølgning på handlingsplan
 
 
 
Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet på Vejen Friskole
Vi greb kortlægningen an på følgende måde:
Ved hjælp af undersøgelsesmetoden ”Termometeret”, gennemgik alle vores elever en spørgeundersøgelse på internettet. Spørgsmål, som alle havde relevans for det enkelte barn og skolen, alt fra de fysiske rammer til fællesskabsfølelse. Ledelse, arbejdsmiljørepræsentant og enkelte lærere har deltaget i processen omkring kortlægningen.
Hver klasselærer har gennemgået resultaterne for sin pågældende klasse. Herefter er de blevet fremlagt i de respektive lærerteams, og herefter fremlagt på et lærermøde. Her har man også givet udtryk for, hvad der fremadrettet vil blive fokuseret på i klasserne. Således har alle skolens lærere hørt hvad der arbejdes med omkring de enkelte klasser.
Fase 2: Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen
Dette kan vi konstatere ud fra kortlægningen:
Generelt set har undervisningsmiljøvurderingen vist et meget fint resultat. Over 75 %  af vores børn er meget tilfredse med at være elev på Vejen Friskole. Endvidere er vores elever generelt glade for deres klasse og deres klassekammerater.
Et af de parametre, som scorer lavest, er  ”konflikter” (6,7 point ud af 10).  Der er kun 2 % som mener, at de ofte er en del af konflikterne, men 37 % svarer dog, at de en gang imellem oplever disse.  Som årsag hertil, ses bl.a. at eleverne selv mener, at de taler grimt til hinanden, samt at der er uenigheder omkring hvem, som skal bestemme.
 
 
Skema over resultatet af undervisningsmiljø vurderingen:
 0.-2. klasse
Emner og point (op til 10)
Generel tilfredshed 8,2
Klassen og kammeraterne 7,9
Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler 7,7
Mobning 7,5
Klasselæreren 8,0
Timerne og undervisningen 6,7
Rammer 1 7,3
Rammer 2 7,5
Sikkerhed 8,1
Helbred og velbefindende 7,8
 
3.-8. klasse
Emner og point (op til 10)
Generel tilfredshed 8,3
Klassen og kammeraterne 8,1
Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler 7,4
Mobning 7,9
Underspørgsmål til mobning hjælper
andre 6,9
Konflikter 6,7
Klasselæreren 7,2
Timerne og undervisningen 5,9
Stress 6,2
Rammer 1 7,0
Aktivitetsmuligheder 6,7
Rammer 2 5,6
Sikkerhed 6,3
Underspørgsmål til sikkerhed skadernes omfang 5,9
Kost og rygning 8,3
Helbred og velbefindende 6,7
Underspørgsmål til helbred og velbefindende om
fravær 5,8
 
 

 

Dét er positivt     
Dét kan vi forbedre, her er konkrete undervisningsmiljøproblemer
At vores elever er glade for at komme på Vejen Friskole hver dag
Vi har fremadrettet fokus på konflikter på grund af et sprogbrug, som ikke er pænt.
Vi vil ligeledes være mere opmærksomme på de aktiviteter som er i gang i frikvartererne
At vores elever er glade for deres klasser og klassekammerater
Vi vil være fokuserede på børnenes trivsel og helbred
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 3: Handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet
Opgaver, som vi har ønsket at arbejde videre med

 

Opgaver/tiltag
Ønsket mål
Start/slut
Ansvarlig (e)
Fokus på børnenes sprogbrug
At der bl.a. ikke opstår konflikter på grund af grimt sprog.
Januar 2012 – december 2012
Alle skolens ansatte og alle elever
Fokus på elevernes fravær og helbred
At fraværet mindskes og eleven føler, at der bliver taget hånd om problemerne.
Januar 2012 - december 2012
Klasselærerne for de pågældende elever
Fokus på sikkerhed og evakuering
At eleverne ved hvad de skal gøre i tilfælde af fx brand.
Januar 2012- december 2012
Arbejdsmiljøorganisationen på VF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sådan lavede vi handlingsplanen:
 
På personalemødet blev de enkelte punkter gennemgået. Herefter har arbejdsmiljøorganisationen afholdt møde og der er efterfølgende blevet gjort tiltag for at blandt andet få optimeret sikkerheden.
Arbejdsmiljørepræsentant og skoleleder har herefter afholdt opfølgningsmøde og synliggjort undervisningsmiljøvurderingen.
 
Fase 4:Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

 

Opgave
Hvem står for opfølgning?
Hvornår?
Hvordan?
At fokusere på elevernes sprogbrug, og dermed nedbringe antallet af konflikter
Skolens lærere og ledelse
December 2012
 
Emnet tages op i klasserne,  vendes på lærermøde i januar, samt revurderes ved næste undervisningsmiljøvurdering.
At afhjælpe fravær og mindske sygefravær
Klasselærerne for de pågældende elever
December 2012
Ved løbende at føre protokol, opfølgning i klasseteams.
 
Fokus på sikkerhed
Arbejdsmiljøorganisationen på Vejen Friskole
Maj 2012, Efteråret 2012
Information og gennemgang af evakueringsinstruks, samt brandøvelser.
 
 
Dato for påbegyndelse af ny UMV: ultimo Februar 2014 i forbindelse med at eleverne får Ipads.