Vejen Friskole er blevet til på initiativ af Peter Mikael Jensen.
Efter et par indledende offentlige møder blev der hurtigt dannet en initiativgruppe, der arbejdede videre med ideerne om en lille skole med optimale muligheder for børnene og med stor indflydelse for forældrene. I august 1998 kunne skolen byde velkommen til de første elever og i tiden siden har vi bl.a. med fokus på optimal forældreindflydelse og skole/hjem-kontakt bestræbt os på at være en skole i fortsat bevægelse.

 

Skolens formål
Vejen Friskole er en lille overskuelig skole. En skole med trygge rammer, hvor hensynet til de enkelte børns evner og behov er i højsædet. Vi ønsker et højt fagligt niveau og har en tidssvarende undervisning i konstant udvikling. Skolen driver friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v.
Denne virksomhedsplan for Vejen Friskole skal ses som et forsøg på, at samle alle relevante overordnede og praktiske oplysninger, således at den fungerer som opslagsværk for såvel forældre som ansatte på Vejen Friskole.

Virksomhedsplanen vil løbende blive revideret. Første udgave er trykt i januar 2002 – senest revideret januar 2011.  –
– At give eleverne den bedst mulige ballast med i deres fremtid.
– At lære dem at tage ansvar for sig selv og hinanden.
– At udnytte det enkelte barns ressourcer og støtte det i dets udvikling.
– Vi har et tæt samarbejde med kommunens PPR, sundheds- og tandpleje, bibliotek og idrætscenter.

 

Skolens idegrundlag
Vejen Friskole bygger på den Grundtvig/Koldske tradition og skolens menneskesyn er inspireret af Grundtvig og Kolds tanker. En del af friskolernes tradition er, at vi lægger vægt på fortælling – både som en del af den fælles morgensamling, som element i den faglige undervisning (bl.a. i historie og kristendom), men også som et selvstændigt fag, hvor alle skolens elever hver fredag er samlet til en fælles fortælletime. Skolens menneskesyn tager udgangspunkt i Grundtvig og Kolds betragtning om hvert menneske som helt unikt. En person med eget værd, der kun kan virkeliggøre sit liv i fællesskab med andre. Fra dette udgangspunkt betragtede Grundtvig og Kold livet som en værdifuld mulighed for hvert enkelt menneske til at bruge sit eget værd til gavn for de andre i fællesskabet. Som Kold og Grundtvig forsøger vi at udnytte denne mulighed gennem den ”levende” og ligeværdige samtale, hvor man tør sætte sig selv på spil, og hvor ingen kender svarene på forhånd. Den levende samtale skal medvirke til, at eleverne møder en åben og udogmatisk skole, som rummer liv, kærlighed, oplevelser, engagement og glæde. På Vejen Friskole ønsker vi, at vore børn skal møde denne åbne, ”udogmatiske” holdning på skolen og opleve, at de bliver værdsat og taget alvorligt i livsbekræftende omgivelser. Samtidig forpligter vi os til at fortælle børnene, hvor vi står, og hvad vi tror på. Vi mener, at kærligheden og glæden, engagementet og de gode oplevelser, er naturlige forudsætninger for, at børnene kan lære – først og fremmest at leve et liv sammen med andre. Derfor ønsker vi, at alle – børn, forældre og ansatte på skolen – skal have mulighed for at leve med i det, der foregår, at have medindflydelse, og at påtage sig et medansvar.

 

Undervisningens udgangspunkt
I overensstemmelse med den Grundtvig/Koldske tradition er det af afgørende betydning at der i undervisningen tages udgangspunkt i det enkelte barn – som Kold formulerede det – ”møde barnet hvor det er”. Det betyder, at vi tager udgangspunkt i elevernes evner og interesser og sætter disse i relation til de gældende læseplaner for folkeskolen. Ifølge Friskoleloven skal: ”Friskolernes undervisning skal stå mål med Folkeskolens, hvilket vi lever op til med ovenstående udgangspunkt. Herudover har det også fra skolens start været et erklæret mål at undervisningen tager udgangspunkt i både det nære miljø og det internationale samfund, som vores børn er en del af. Elevens alsidighed værdsættes og udvikles til et liv i et samfund og en natur, der er i stadig forandring. Vi vil gerne give eleverne redskaber til selv at planlægge, organisere og stille krav til egen arbejdsindsats og resultater. Vi betragter samtalen mellem elev og lærer som et vigtigt redskab i denne forbindelse. I Vejen Friskoles undervisning er det praktisk/musiske og det boglige ligestillet. Hermed skal forstås, at begge fagområder vægtes lige højt (men ikke nødvendigvis tillægges samme antal timer). I praksis vil vi ofte forsøge at tilrette undervisningen, så vi forsøger at tilgodese begge sider samtidigt. Derudover har vi engelsk på skemaet allerede i indskolingen. Edb indgår som et naturligt værktøj i dagligdagen.

 

Det særlige ved Vejen Friskole
Skole-hjem samarbejdet er af afgørende betydning for Vejen Friskole. Friskolen er forældrenes skole og forældrene vælger at lade deres børn gå i friskole og dermed indgå i skolens fællesskab. Derfor er det vigtigt, at forholdet mellem forældre og lærere er præget af gensidigt samarbejde, respekt og dialog i det fælles arbejde med elevernes færdigheder, opdragelse og dannelse. Tværfaglig undervisning har en central placering på Vejen Friskole. Det giver helhed i undervisningen, når teori og praksis forenes, ligesom eleverne bedre kan gøre brug af egne erfaringer og interesser.

 

Individuelle evaluerings- og handleplaner
På Vejen Friskole laver vi individuelle handleplaner for alle elever fra og med 1. klasse. Børnehaveklasselederen videregiver erfaringer og iagttagelser til klasselæreren for 1. klasse. Det er klasselæreren der har ansvaret for at handleplanerne bliver lavet. Handleplanerne udarbejdes i første omgang af klasselæreren i samarbejde med det øvrige pædagogiske personale og drøftes med forældre og elev i dagligdagen og ved forældresamtaler. Som en del af elev-lærer samarbejdet afholdes flere gange om året personlige samtaler, hvor man i fællesskab sætter mål for eleven. Det betyder at vi løbende reviderer handleplanen i tæt samarbejde mellem lærer, forældre og elev. De overordnede konklusioner i handleplanerne indgår i lærernes undervisningsplanlægning.  Elevernes handleplaner er åbne for både eleven, elevens forældre og det pædagogiske personale ved skolen.

 

Skole/hjemsamarbejde
Friskolen er forældrenes skole og forældrene vælger at lade deres børn gå i friskole. Alene derfor er det vigtigt, at samarbejdet mellem forældre og lærere er præget af samarbejde og dialog i det fælles arbejde med elevernes færdigheder, dannelse og opdragelse.  Vi afholder obligatoriske forældresamtaler to gange i skoleåret, samt mindst 1 årligt forældremøde, hvortil der også er mødepligt. Men det er kun en lille del af samarbejdet. Fra skolen er vi altid åbne for dialog i form af aftalte møder, når der er problemer eller andet, som bør drøftes. Bedst er det at eventuelle problemer eller tvivlsspørgsmål ikke vokser sig store, men tages mens de stadig er små og dermed nemmere at løse/afklare. Vi tror på, at det er forældrene som kender deres børn bedst. Det skal vi som skole lytte til og tage udgangspunkt i! Derfor kan vi kun opfordre forældrene til at tage kontakt til os, hvis der er problemer eller spørgsmål, der ønskes belyst.   Meget af kontakten foregår jo også i dagligdagen, ved aflevering og afhentning af eleven, pr tlf. og e-mail og ved arrangementer og lignende.

 

Kort oversigt over skolearrangeret kontakt mellem skole og hjem:
–         Kontaktbogen, til meddelelser/beskeder vedrørende sygdom, fritagelser osv.
–         Telefonsamtaler, ved ting der kræver hurtig ekspedition.
–         Nyhedsinfo, information om hvad sker der lige nu og hvilke praktiske ting er der.
–         Forældresamtaler, hvor barnet er i centrum.
–         Forældremøder, pædagogik, arrangementer, nyt fra skolen, indhold i hverdagen osv.
–         Arrangementer, hvor det sociale aspekt er i centrum.
–         Generalforsamling, hvor vi forventer at forældrene møder op og tager del i diskussionen om skolens nutid og fremtid.

 

Forældreengagement
Når man som forældre, har valgt Vejen Friskole som skole for sit barn, har man samtidig, ud fra skolens målsætning, valgt at være en engageret forælder. Der er mange måder at være engageret på. Man kan vælge at stille op til bestyrelsesvalg – man kan stille op til støtteforeningens bestyrelse – man kan bidrage med sin arbejdskraft på arbejdsdage, for støtteforeningen til arrangementer osv. – eller man kan måske skaffe et brugt fodbold mål, en reol eller lignende. Men først og fremmest kan man være engageret ved aktivt at følge sit barns trivsel og udvikling socialt og fagligt – individuelt og som en del af fællesskabet med de andre børn og skolens ansatte. Det siges fra mange sider, at opdragelse eller med et pænere ord dannelse hører hjemmet til. På Vejen Friskole ser vi det som en fællessag, hvor vi gerne som skole og forældre skal supplere hinanden ud fra en fælles grundholdning. Børnene tilbringer meget tid i skolen og fritidsordningen og dermed udenfor forældrenes reelle indflydelse/rækkevidde. Derfor mener vi, at det er vigtigt, at vi som skole har en holdning til, hvad ordentlig og ansvarsbevidst opførsel er, og at vi til stadighed arbejder med det i det daglige. Vi forventer ikke ”kæft, trit og retning”, men vi forventer at alle behandler hinanden ordentlig og med respekt for såvel den enkelte som for fællesskabet/helheden. Vi forventer, at børnene hjælper hinanden, vi forventer at de passer på hinanden og at de ikke plager og mobber hinanden. Derfor er også den sociale del af barnets individuelle handleplan vigtig at samarbejde om, forældre, barn og ansatte imellem. Som forældre på Vejen Friskole er man på Generalforsamlingen skolens øverste myndighed. Som skole har vi pligt til at leve op til vor målsætning, det er forældrenes pligt at føre tilsyn med at det sker, den tilsynsførende er en hjælp hertil, men hovedansvaret er forældrenes. Vejen Friskole er ikke kun en sag for skolens ansatte og bestyrelsen, det er en sag for samtlige involverede parter.

 

Trygge rammer
Skolen råder over et stort område, det er derfor vigtigt, at eleverne selv har en klar opfattelse af, hvornår de overskrider grænser såvel fysisk som psykisk. Vi gør derfor meget ud af at præcisere regler og deres overholdelse. Vi snakker meget om, hvordan man behandler hinanden, hinandens ting og skolens ting. Der er altid tilsyn i frikvartererne på Vejen Friskole.

 

Mobning
Vejen Friskole accepterer ikke mobning. Vi lægger meget vægt på at opdrage børnene til at opføre sig ordentligt over for hinanden, herunder at tale pænt til og om hinanden. Såfremt enkelte elever ikke forstår dette for skolen grundlæggende princip bliver barnets forældre inddraget i arbejdet med problemet. I yderste konsekvens kan skolen blive nødt til at opsige samarbejdet med den pågældende elev.

 

Højt fagligt niveau
Undervisningen på Vejen Friskole har et højt fagligt niveau. Vejen Friskole prioriterer at skolens ansatte er fagligt kompetente og højt kvalificerede undervisere.

Tidssvarende undervisning
Gennem løbende efteruddannelse af personalet på skolen og lydhørhed overfor såvel nye som gamle undervisningsmetoder vil vi sikre os en tidssvarende undervisning, der er i konstant udvikling.

 

Skolens størrelse
Vi vil til stadighed vedblive at være en lille skole med 1 spor og maksimalt 16-20 elever i klassen. Bestyrelsen kan dog dispensere herfor efter samråd med personalegruppen.

 

Klassetrin på Vejen Friskole
Vejen Friskole tilbyder undervisning fra børnehaveklasse til og med 9. klasse.

 

Hvilke fag undervises der i og på hvilke klassetrin
Ifølge friskoleloven skal undervisningen i en fri grundskole ”stå mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen”. Dette betyder, at skolen skal give undervisning inden for hvert af de fagområder som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i (humanistiske, naturvidenskabelige og praktisk-musiske). Det kræves ligeledes, at friskolerne ud fra en samlet helhedsvurdering af skolens undervisnings-tilbud skal give eleverne de samme muligheder for en alsidig personlig udvikling og kundskabs-tilegnelse, som hvis de havde gået i folkeskolen. Folkeskolens obligatoriske fag og emner indgår alle i undervisningen på Vejen Friskole. Da skolen selv vælger form og omfang vil ikke alle fag og emner optræde som selvstændige fag, men kan også indgå i værkstedsfag, tværfaglige undervisningsforløb, projektorienteret undervisning m.v.
De obligatoriske fag der dækkes er følgende: Dansk, matematik, engelsk, idræt, kristendom og livskundskab (selvstændige fag på Vejen Friskole fra 1. til 9. klasse). Desuden musik, historie, samfundsfag, billedkunst, håndarbejde, sløjd, hjemkundskab og natur/teknik (geografi, biologi, fysik/kemi). De obligatoriske emner er følgende: færdselslære, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. Der undervises i tysk fra 7. klassetrin. Andre valgfag vil eventuelt blive tilbudt på de ældste klassetrin

 

Emneuger
På Vejen Friskole har vi udviklet en tradition for, at vi fire gange i løbet af skoleåret bryder det daglige skema og i stedet arbejder med et overordnet fælles emne. Og med fælles menes at alle skolens klasser og elever arbejder med dette emne, ofte på forskellige måder og ud fra forskellige udgangspunkter. Faste emner hvert år er motionsemneuge med afsluttende motionsdøgn, teater, etik og moral samt emneuge forud for lejrskolerne. Eksempler på emner: Havet, Vikinger, H.C. Andersen, Hodja fra Pjort, De fire Årstider, Middelalder, Nordisk mytologi, Sten og fossiler. Emneforløbene har en varighed på 1 uge. Teater dog 2 uger. Vi vil gerne gøre undervisningen oplevelsesfyldt og gør meget ud af at børnene arbejder praktisk, selvstændigt og kommer på ture og ekskursioner. Vi sørger for bogkasser med bøger om emnet. I løbet af ugerne forbereder lærerne oplæg for alle eleverne eller grupper af elever. Oplæggene har form af små foredrag eller fortællinger om underemner eller detaljer, som har berøring med det store emne. I emneugerne arbejdes på tværs af klasserne. Vi sørger for at dække læseplanernes fag så bredt som muligt i disse emneforløb, altså at få så mange forskellige fag inddraget både de mere teoretiske og de praktiske fag, men ikke for enhver pris. Vi vælger at bibeholde visse lektioner i ugen rent faglige, det gælder lektioner i dansk, matematik og engelsk. Vi laver en overordnet plan for hele emneperioden og for alle klasser.

 

Hjemmeopgaver/lektier
For at eleverne kan deltage i den tilrettelagte undervisning og føle sig som en del af fællesskabet, er det nødvendigt at den enkelte elev laver de opgaver/lektier som er aftalt. Opgaverne/lektierne vil være en del af hverdagen i perioder og i forskelligt omfang/karakter hen over skoleåret. Omfanget vil naturligt være størst i de ældre klasser. Det vil på disse klassetrin være naturligt at knytte lektier både til ovennævnte princip, men også til arbejdsbegrebet. Det at gå i skole er også en form for arbejde! Skolen anser opgaver/lektier for at være et fælles forældre/elev ansvar.

 

Lejrskole
Mod en mindre forældrebetaling kommer alle klasser hvert år på lejrskole med mindst 2 overnatninger. Lejrskolen kan være en fælles tur for alle skolens elever, dog med forskellige udflugter/input på turen. Dette for at styrke fællesskabet mellem stor og lille og give en fælles oplevelse, der kan snakkes om bagefter. Lejrskolen kan også være delt i 2-3 grupper, som tager af sted hver for sig. Fra 7. klasse planlægges en længerevarende tur.

 

Skolens rygepolitik
Det er ikke tilladt at ryge på skolens område. Dette gælder alle elever, ansatte, forældre og andre brugere/gæster der opholder sig på skolens område (inde og ude).

 

Erhvervspraktik
Vejen Friskole tilbyder eleverne på de ældste klassetrin at komme i erhvervspraktik på samme vilkår som i kommunens øvrige skoler.

 

Karakterer
Vejen Friskole bruger de individuelle handleplaner som instrument til den fælles vurdering af elevernes standpunkt. I de ældste klasser vil der i handleplanen også blive vurderet, hvorledes eleven står i forhold til fremtidigt skolevalg. Desuden vil der i de ældste klasser blive arbejdet med forberedelse til fremtidige mundtlige og skriftlige prøver/eksaminer. Der gives ikke karakterer på Vejen Friskole.

 

Elevdemokrati
Vejen Friskole er også elevernes skole. Det er derfor vigtigt, at de oplever, at de har indflydelse på de forhold, der vedrører os alle. Der nedsættes et elevråd med en repræsentant fra hver klasse. Elevrådet er ansvarlig for de fælles møder, der afholdes ca. 1 gang om måneden. Skolens øverste demokratiske organ er morgensamlingen/elevmødet, hvor fælles problemer kan drøftes. Hvis der opstår problemer eller andre opgaver, der skal løses, kan man på morgensamlingen vedtage at nedsætte en arbejdsgruppe med elev- og lærer-repræsentanter, der kommer med et forslag til vedtagelse på en følgende morgensamling.

 

Traditioner
Vi synes, at det er vigtigt at Vejen Friskole har nogle traditioner, som man kan samles om hvert år. Derfor er følgende arrangementer faste: Skolens fødselsdag, som fejres d. 3. lørdag i august af både børn og forældre. Fødselsdagen arrangeres af personalet, og er obligatorisk. Dagen betragtes som en almindelig skoledag. Forældrene medbringer selv mad til fælles tag-selv-bord.  Motionsdøgn (torsdag til fredag før efterårsferien), for hele skolen i skoletiden. Forældrene er velkomne til at komme på besøg. Luciaoptog på Kærdalen. Børnene i 1. og 2. kl. deltager. Børnenes julefrokost, sidste skoledag før juleferien. Forældrejulefrokost, sidste skoledags aften før juleferien. Skolefest afholdes i foråret. Forældrefest afholdes i løbet af året. Fastelavnsarrangement på Kærdalen for de små klasser. Lejrskole i maj/juni. Frøsløb i juni i forbindelse med byens sommerfest. Alle er velkomne. Sidste skoledag afsluttes med grill i skoletiden for børnene og igen om aftenen for alle.

 

Konfirmation
Vejen Friskole har et samarbejde med Læborg Kirke, således at de forældre, der ønsker at deres barn skal konfirmeres, har mulighed for det. Konfirmationsforberedelsen planlægges som en del af skoleskemaet i 7. klasse (2 sammenhængende lektioner). Konfirmationen foregår hvert år 3. søndag efter påske.

 

Børnehaveklassen
Børnehaveklassen er ikke kun det første år på Vejen Friskole, men også 1. skoleår for børnene. Vi gør meget ud af forbesøg på skolen, både enkeltvis og som klasse, samt besøg i børnehaven af børnehaveklasselederen. Der er også mulighed for, at barnet kan komme på besøg en skoledag eller eftermiddag i SFO’en, hvis forældrene ønsker dette og har aftalt det med børnehaveklasselederen eller SFO-personalet. På den måde har børnene mulighed for at lære børnehaveklasselederen, skolen/klassen at kende og dermed være trygge, når første skoledag oprinder. Vi sender et feriebrev med velkomst og praktiske oplysninger vedrørende skolestart umiddelbart før første skoledag.
Der er også tæt samarbejde imellem Vejen Friskoles egen børnehave og førskolen.
I børnehaveklassen finder man ud af, hvordan dagligdagen er på Vejen Friskole, man øver sig i at sidde stille på sin plads, række hånden op, lytte og tale i større forsamlinger og arbejde med skoleting. Vi lægger stor vægt på sproglig og social udvikling; at børnene bliver selvstændige og interesserede i at hjælpe hinanden. Gennem leg og oplevelser fanger vi børnenes nysgerrighed, så de får lyst til at arbejde videre med tingene og derved få større viden.
Vi styrker det hele barn og giver mulighed for udfoldelse på mange måder. Idræt, musik, fortælling er en del af undervisningen i børnehaveklassen.  Derudover arbejder vi med forskellige emner, såsom: færdsel/alarm 112, alfabetet, tallene fra 0-10, fantasi/virkelighed, rim/remser, begreber, mennesket, naturen, historien, året, skabende aktiviteter osv. Der er også plads til den selvvalgte leg/aktivitet. Vi forsøger at bruge byen og dens faciliteter.
I dele af skoleåret samarbejder vi med de ældre klasser i forskellige fælles emner, dette medvirker til en større tryghed i f.eks. frikvartererne – at de små kan få hjælp af de større, at de kender andre end lige dem fra klassen – også andre lærere, hvilket gør overgangen fra bh.kl. til 1. kl. nemmere.

 

Skoleparathed
Barnet bruger sproget som et redskab. Barnet kan lytte. Barnet kan modtage en kollektiv besked. Barnet er renligt og kan selv klare toiletbesøg. Barnet er motorisk god, kan sidde på en stol forholdsvis stille. Barnet er selvhjulpen. Barnet kan koncentrere sig. Barnet har nogle sociale spilleregler. Barnet har lyst til at lære.

 

Tilmelding og start i børnehaveklassen
Forældrene henvender sig til Vejen Friskole og aftaler et besøg med skolelederen. Forældrene kommer på besøg, snakker med skolelederen og ser skolen. Her kan tilmeldingssedlen afleveres eller den kan sendes efterfølgende. Det er vigtigt at begge parter har set hinanden inden tilmeldingen (se i øvrigt teksten om indmeldelse nedenfor). Forældrene får skriftlig besked om, hvorvidt barnet er optaget i børnehaveklassen det følgende år eller står på venteliste. Er barnet på venteliste, gives der besked om hvilket nummer, det er på ventelisten.
Hvis barnet går i Vejen Friskoles børnehave, er det garenteret en plads i børnehaveklassen.

 

Ind- og udmeldelse af Vejen Friskole

 

Indmeldelse
Ved henvendelse til friskolen kan man rekvirere skriftligt materiale om skolen. Det forudsættes, at forældrene forinden endelig indmeldelse har stiftet bekendtskab med grundlaget for friskolen og den opbygning den har, samt den forventning der fra friskolens side stilles til friskoleforældre.
Gælder indmeldelsen et barn til en anden klasse end børnehaveklassen, kontakter forældrene skolen og mødes med skolelederen sammen med barnet. Herefter tager begge parter stilling til den endelige optagelse. Vejen Friskole stiller inden optagelse som krav at få kopi af elevpapirer fra den afleverende skole. Der vil i alle tilfælde være en gensidig prøvetid på 3 mdr.

 

Udmeldelse
Inden en evt. udmeldelse skal der afholdes et møde med forældrene hvor klasselæreren og skolelederen deltager. På mødet drøftes årsagerne til at forældrene overvejer at udmelde deres barn. Udmeldelse skal ske skriftligt, eller ved personlig forældrehenvendelse til skolelederen, ved udmeldelse af såvel skolen som SFO gælder, at det skal ske med 1. måneds varsel til den 1. i en måned. Ved udmeldelse ved skoleårets slutning betales til og med juni måned. .

Hvad koster det at gå på Vejen Friskole?

Priser

 

Der betales 11 rater pr. skoleår
Betaling skal foregå over PBS
Gældende fra og med 1. januar 2022

 

Hvordan er proceduren ved for sen betaling?
Forældrebetaling opkræves via PBS til betaling senest den første hverdag i måneden. Ved for sen eller manglende betaling kan/vil skolen fremsende følgende: 14 dage for sent rykker med rykkergebyr på kr. 50, 1 måned for sent rykker med rykkergebyr på kr. 100, 2 måneder for sent udmeldelse/opsigelse af barnet/børnene.

 

Fripladstilskud
For elever i De Frie Skolers børnehaveklasse til 10. klasse stilles der hvert år gennem undervisningsministeriet en begrænset sum penge til rådighed som tilskud til skolepenge. Disse penge fordeles efter ansøgning og efter forældres indkomstgrundlag. Skema til ansøgning udleveres til alle forældre, og afleveringstermin er ca. 1. oktober, for det efterfølgende skoleår.

 

Forsikring
Skolen har tegnet lovpligtig arbejdsgiverforsikring, der dækker alle ansatte på skolen. Skolen har ingen forsikring der dækker, hvis børnene kommer ud for en ulykke, mens de er i skole eller fritidsordning. Dette skal være omfattet af de enkelte forældres familieforsikring og/eller børneulykkesforsikring.

 

Befordringstilskud
Dansk Friskoleforening har oprettet et ”befordringsudvalg”. Det er således muligt at søge tilskud til befordring af elever, der bor langt fra skolen. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til skolen.

 

Støtteforening
Støtteforeningen “Vejen Friskoles Venners” formål er at støtte ekskursioner og aktiviteter på Vejen Friskole, så som at etablere legeplads, indkøbe IT-, fysik- og sløjdudstyr samt undervisningsmaterialer. Støtteforeningen ønsker desuden at udbrede kendskabet til Vejen Friskole.

 

Aktiviteter
Støtteforeningen har eksisteret siden 1999 og har de første 4-5 år af skolens levetid stået for flere større arrangementer i løbet af skoleåret. Støtteforeningen har været skolens ansigt udadtil med deltagelse i Vejen Handelsstandsforenings arrangementer på Rådhuspladsen i Vejen City f.eks. Open By Night og Juletræstænding. Derudover har Støtteforeningen startet to arrangementer på selve Vejen Friskole – Børneloppemarked i april/maj og Julemarked i nov./dec. Arrangementerne var og er dels tænkt som trygge og hyggelige arrangementer for børnene på Vejen Friskole og deres familier dels som en måde at åbne skolen for naboer og andre interesserede.
Skolen har pr. skoleåret 2004/05 overtaget følgende fire arrangementer med det formål at profilere skolen samt bidrage økonomisk til gavn for skolen:

 

– Open By Night i Vejen aug./sep. og maj
– Børneloppemarked på Vejen Friskole i april/maj/juni
– Julemarked på Vejen Friskole i nov./dec.
– Koncert Jan/feb

 

Klasserådene har ansvaret for max. ét arrangement pr. skoleår. Klasserådene inddrager alle i klassen med det formål at skabe et godt sammenhold hinanden imellem. Overskuddet fra arrangementet tilfalder dels klassekassen dels Støtteforeningen, som assisterer med råd og vejledning. Støtteforeningens hovedindtægter kommer i dag fra udlejning af skolens pavillon-bygning en gang om ugen og fra Vejen Friskoles Efterårslotteri, hvor børnene med deres forældres tilladelse sælger lodsedler til fordel for Vejen Friskole. Børnene bliver belønnet med 1 kr. pr. solgt lod for deres indsats. Støtteforeningen søger også fonde til kulturelle indslag på skolen og indkøb af materialer/inventar (musikinstrumenter, symaskiner o.lign.) til undervisningen/SFO. Det er lykkedes et par gange at komme gennem nåleøjet, hvor Vejen Friskole er blevet tiltænkt midler – senest donerede Ribe Amts Kulturfond kr. 5.000 til Støtteforeningens legepladsprojekt i foråret 2005. Medlemmer, Forældre og personale er automatisk og gratis medlemmer. Årsmedlemskab for eksterne medlemmer er kr. 150 pr. husstand og kr. 300 for virksomheder (girokort udsendes i januar kvartal). Eksterne medlemmer kan f.eks. være bedsteforældre til børn på skolen, øvrige familiemedlemmer eller måske naboen. Efter Generalforsamlingen i efteråret udgiver Støtteforeningen et årsskrift, som beskriver støtteforeningens aktiviteter det forløbne år og planerne for det kommende. Virksomhedsmedlemmer kan få en gratis annonce i bladet.

 

Udpluk af donationer til Vejen Friskole over en årrække Musikinstrumenter, computerudstyr, mooncars, brandtrappe, undervisningsmaterialer for 25. – 35.000 kr., SFO-materialer og legetøj for kr. 10. – 15.000.-, skolemøbler for 8.000,- kr., projektor til undervisningsbrug ca. 10.000 kr., trailer kr. 5.-6.000,-, 6. stk. sammenklappelige borde kr. 4.400.-, Naturlegeplads kr. 25.000,-, samt tilskud til motionsdøgn, til entré billetter og is på lejrture.